Yogi

 

Shyamasundara

 The Yogic Path to God and Enlightenment

 

 

 

 

 

Holy Mantras

 

Prayer for Light and Direct Truth

 

Om asato mā sadgamaya

Tamaso mā jyotir gamaya

Mrutyor mā amrutang gamaya

 

 

 

Prayer for Universal Peace & Honoring all Holy Beings

 

Om lokāh samastāh sukhino bhavantu (3x)

Om shanti shanti shantihi

 

Om śri gurubhyo namaha

Hari Om

 

 

Sri Guru Slokas Mantra for the Guru

 

Om Guru Brahmā Guru Vishnuh

Guru Devo Maheśwaraha

Guruh sākshāt parabrahmā

Tasmai śri gurave namaha

 

Sri Maha Lakshmi Mantra Enlightenment & Prosperity

 

Om śrīm hrīm śrim kamale kamalālaye

Prasīda prasīda śrīm hrīm śrīm om

Śrī Mahā Lakshmī devyai namaha

 

Om Srim Sri Maha Lakshmi Namaha

 

 

Prayer to the Universal Mother & Father God

 

Om Twameva Māta Cha Pitā Twameva
Twameva Bandhuscha Sakha Twameva
Twameva Vidya Dravinam Twameva
Twameva Sarvam Mama Deva Deva

 

 

Sri Gayatri Mantra Enlightenment, Healing, Prosperity

 

Om | Bhūr Bhuvah Suvaha | Tat Savitur Varenyam |

Bhargo Devasya Dhīmahi | Dhiyo Yo Nah Prachodayāt

 

Sri Saraswati Mantra- Wisdom & Enlightenment

 

Om aim śrīm hrīm Saraswatī devyai namaha

 

Vishnu Mantra Enlightenment, Peace, & Prosperity

 

Om Namo Narayanaya

 

 

Divine Mother Mantras

 

Om śri chakra vāsinyai namaha

Om śri latitambikāyai namaha

 

Aum Amriteśwarayai Namaha

 

Om Parashaktyai Namaha

 

 

Christ Mantras

 

Om Christ Krishnaya Namaha

 

Om Christave Namaha

 

Rabi Yehoshua Bar Miriam (Arameic)

 

Shiva Panchakshari Mantra- Enlightenment

 

Om Namah Shivaya

 

Sri Ganesha Mantra Removes Obstacles

 

Om Gam Ganapatayai Namaha

Sri Mrutyunjaya Mantra Healing

 

Om trayambakam yajāmahe

Sugandhim pushti vardhanam

Urvā rukamiva bandhanāt

Mrutyor mukshīya māmrutāt

 

 

Krishna Mantras - Universal Love & Enlightenment

 

Hare Krishna, Hare Krishna

Krishna, Krishna, Hare, Hare

Hare Rama, Hare Rama

Rama, Rama, Hare, Hare

 

Om Klīm Krishnaya Namaha

 

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

 

Sri Krishna Sharanam Mama

 

Om Namo Sri Krishna ParaBrahmane Namaha

 

 

Oneness Prayer

 

Om Sat Chit Ananda Parabrahma

Purushothama Paramatma

Sri Bhagavathi Sametha

Sri Bhagavathe Namaha

 

 

Kundalini Yoga Mantras

 

Sa Ta Na Ma (Enlightenment)

 

Ra Ma Da Sa, Sa Say So Hung (Healing)

 

Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Jio (Enlightenment)

 

 

Divine Mantra for Healing & Blessing

 

San San Jiu (Joe) Liu Ba Yao Wu

 

Vajrasattva Mantra Removes Negative Karma

 

Om Vajra Satto Sarwa Siddhi Hum

 

Medicine Buddha Mantra - Healing

 

Tayatha Om Bekhadze Bekhadze Maha Bekhadze Bekhadze Randzaya Samugate Soha

 

Buddha Avalokiteswara Mantra - Universal Compassion

 

Om Mani Padme Hum

 

  

Mantra for Negative Effects of Saturn

Om Sham Shanicharaya Namaha

Om Sri Hanumate Namaha

 

Mother Tara Mantra

 

Om Tare Tutare Ture Soha

 

 

Mantra of Guru Dattatreya (Universal Guru)

Om Dram Dattatreyaya Namaha

Om Dattatreyaya Vidmahe

Atri Putraya Dhimahi

Tanno Dattah Prachodayat

Hari Om Tat Sat Jai Guru Datta

Om Srim Hrim Klim Glaum Draam Dattatreyaya Namah

 

 

Purification Mantras for Oneness with God

Hari Om Tat Sat

Soham

Aham Brahmasmi

 

Sri Karunamayi's Mantra Sheets

 

Back to Homepage